Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000300

URBROJ: 2198/01-5-19-0006

Zadar, 04.01.2019. godine

  • Vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nakretninama koje neposredno graniče s predmetnim katastarskim česticama

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ANITA KRŠLOVIĆ, HR-23233 PRIVLAKA, IVANA PAVLA II 67

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene , katnost: prizemlje i 1 kat, bruto površine 187,30 m2, s jednim stanom, na novoformiranoj građevnoj čestici buduće oznake k.č.br. 130/381 koja će se formirati od k.č.br. 130/39  (dio) , k.č.br. 130/279 (dio), k.č.br. 130/142 (dio) k.o. Diklo ((Kožino).
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17.01.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Zadar, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odsjek za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, Pod bedemom 1a, Zadar.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNA SURADNICA

Ozrenka Kamber, ing.građ.