Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000138

URBROJ: 2198/01-5/2-18-0004

Zadar, 19.11.2018.

 Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

VELJKO GLAVAN, HR-23000 ZADAR, ROBERTA FRANGEŠA-MIHANOVIĆA 55

- dostavlja se

  1. Pozivamo vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa nekretninama za koju se izdaje građevinska dozvola, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (dogradnja i nadogradnja) stambene namjene - 4 stana, 2. skupine, na katastarskim česticama 1109/5 i 1109/8, od kojih se formira  građevna čestica oznake 1109/18 k.o. Diklo Zadar.
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 11.12.2018 u 08:30 sati, na lokaciji – Pod bedemom 1a/I u Zadru.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJICA ODSJEKA ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE

Sanja Jusup Malik, dipl.ing.arh.