Javni poziv za uvid u spis predmeta

           

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000012

URBROJ: 2198/01-5-18-0010

Zadar, 08.11.2018.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ODVODNJA d.o.o., HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 2D

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Izmjena i dopuna građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - odvodnja otpadnih voda naselja Kožino i Petrčane, 2. skupine, na katastarskim česticama na katastarskim česticama k.č.br. dio 83, 228, dio 309, dio 499, dio 521, dio 522, dio 524, dio 528, dio 1463, dio 1472, dio 1492/3, dio 1494, dio 1495, dio 1505, dio 1514, dio 1526, dio 1547, dio 1570, dio 1584, dio 1593, dio 1659, 1677, dio 1693, dio 1695, dio 1781, dio 1964/1, 1964/2, dio 2030, dio 2205, dio 2423, dio 2547, dio 2563, dio 2581, dio 2602, dio 2616, dio 2636, dio 2646, dio 2660, dio 2680, dio 2689, dio 2690, dio 2707, dio 2714, dio 2729, dio 2733, dio 2741/1, dio 2741/2, dio 2827 i dio 2828. sve k.o. Petrčane (Petrčane), k.č.br. dio *81/1, dio 286/2, dio 286/3, dio 287/5, dio 358/1, dio 405/5, dio 406/10, dio 406/11, dio 406/13, dio 406/22, dio 407/17, dio 409/4, dio 411/1, dio 411/2, dio 411/3, dio 411/5, dio 412/13, dio 412/17, dio 412/22, dio 412/27, dio 412/28, dio 412/33, dio 412/34, dio 412/42, dio 412/63, dio 412/64, dio 412/73, dio 412/111, dio 412/218, dio 412/266, dio 412/341, dio 412/355, dio 412/425, dio 412/468, dio 413/15, dio 462/2, dio 473/1, dio 518/12, 504/3, 505/6, 520/3, 522/2, 523/5, 523/6, 523/7, 523/8, 524/5, 524/6, 525/2, dio 565/2, dio 570/3, dio 577, dio 618/2, dio 621/1, dio 621/12, dio 621/13, dio 660/17, dio 660/37, dio 660/38, dio 660/72, dio 720/4, dio 720/5, dio 765/2, dio 766/393, dio 2106/79, dio 2106/81, dio 2106/602, dio 2254/2, dio 2256/1, 2256/2, dio 2256/3, dio 2258/1, dio 2258/3, dio 2258/4, dio 2258/6, dio 2260, dio 2261/1, dio 2263/7, 2309, dio 2310, 2311 i dio 2312. sve k.o. Diklo (Kožino).ž
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.11.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Zadar, Pod bedemom 1a, prvi kat.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune građevinske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.