JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

 

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000051

URBROJ: 2198/01-5-18-0010

Zadar, 05.11.2018.

 

  • INVEST IMMO d.o.o., HR-31000 Osijek, Naselje V. Nazora 13 zastupan po Elvisu Matiću iz Osijeka, Trpanjska 8
  • TOMISLAV MILIN, HR-23000 ZADAR, ŠKOLSKA ULICA 1
  • GRAD ZADAR, HR-23000 Zadar, Narodni trg 1
  • MARKO MILIN, AU BRUNSWICK WEST, MARION AVE 19 i JULI DREWITT, AU BRIGHTON, HAMPTON ST. 745
  • OGLASNA PLOČA
  • I MREŽNA STRANICA GRADA ZADRA DESET DANA

 

Predmet:  Poziv za uvid u spis predmeta

- dostavlja se

 

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene - sa 6 stambenih jedinica, 2. skupine, na građevnoj čestici novoformirana k.č. 59/29 koja je nastala od k.č.br. 59/17 i dio k.č. 59/16, sve k.o. Diklo Zadar.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.11.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Zadar, Pod bedemom 1a, prvi kat.

3. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnoga tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, Građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela u trajanju od 8 dana.

5. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.