JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

 

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-350-05/18-05/000083

URBROJ: 2198/01-5-18-0003

Zadar, 02.11.2018.godine

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

 

MILENKO BARADIĆ, HR-23000 ZADAR, RAŠTANSKA 12

- dostavlja se

 

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Rješenja o utvrđivanju građevne čestice za stambene namjene -, 2. skupine, na k.č.5325/8 i dio k.č. 5325/1 k.o. Zadar u Zadru, Raštanska 12.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti u službenim prostorijama Grada Zadra, dana 13.11.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Zadar, Pod bedemom 1A, (na pijaci u zgradi Sarag -prvi kat).

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.