JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

 

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000196

URBROJ: 2198/01-5-18-0003

Zadar, 06.08.2018.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta – građevinska dozvola

Investitor: VLADIMIR ZAJAC, SK-02331 RUDINA, RUDINA 514

Za stranke – neposredni susjedi nepoznatog prebivališta

SIFNEOS ANA POK.PERE, MARTINOVIĆ MIROSLAV- SAD, MARTINOVIĆ FRED – SAD, MARTINOVIĆ ED – SAD, MARTINOVIĆ BORIS – SAD, MARTINOVIĆ ZLATKO – SAD, MARTINOVIĆ PETAR – SAD, MARTINOVIĆ MERI – SAD, MARTINOVIĆ ZORKA –SAD i PUHALOVIĆ DARINKA - SAD

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene -   skupine, na  k.č. 2724 k.o. Petrčane u Petrčanima, Punta Radman, Ulica XXVIII.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.08.2018. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Zadar, Pod bedemom 1A, (na pijaci u zgradi Konzuma -prvi kat).

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.