Javni poziv za uvid u spis predmeta

          

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000230

URBROJ: 2198/01-5-18-0005

Zadar, 14.09.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

KREŠIMIR GUDELJ, HR-31220 VIŠNJEVAC, ZAGREBAČKA ULICA 33,

(Za NEL HROMIN, HR-23000 ZADAR, POLJANA PLANKIT 3

MILAN HROMIN, HR-23000 ZADAR, PUT PETRIĆA 40B

LENKO HROMIN, HR-23000 ZADAR, TINA UJEVIĆA 36

ŽELJKO ŠPEHAR, HR-31000 OSIJEK, SVETOG ROKA 60)

BRUNO BUTTARA,

BOŽO GRDOVIĆ POK. IVANA,

PETAR GRDOVIĆ,

IVANA BILIĆ ŽENA ZLATKA,

KLAUDIO GRDOVIĆ, HR-23000 ZADAR,

ANTE SORIĆ POK. MARTINA .

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene 2. skupine, na katastarskoj čestici dio 3216 k.o. Zadar.
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.09.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Pod bedemom 1a, Zadar.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

Ruđer Bošković, dipl.ing.građ.