JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000108

URBROJ: 2198/01-5-18-0005

Zadar, 13.09.2018.godine

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Hrvatske vode , HR-10000 Zagreb, Grada Vukovara 220

- dostavlja se

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava uređenja voda i vodotoka  - regulacija vodotoka Ričine u Zadru ( I. faza radova od mosta na Gaženičkoj cesti do uzvodnog mosta na državnoj cesti D8) na katastarskim česticama cijele k.č. 9303/2 i 7361/1 k.o. Zadar te dijelovi k.č. 7339, 7338, 7337, 7340, 7341, 7342, 7344, 7345, 7361/2, 7364, 7365, 7368, 7370/1, 7372, 7373/1, 7374/1, 7376/1, 7376/2, 7377, 7499, 7500, 7501, 7502, 7503/1, 10788/1, 7592/1, 7596/1, 7595/1, 7593, 7620/2, 7621/1 i 7621/2, sve k.o. Zadar u Zadru, Gaženička i Biogradska cesta.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.09.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Zadar, Pod bedemom 1A, (na pijaci u zgradi Konzuma -prvi kat).

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.