JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-350-05/18-01/000024

URBROJ: 2198/01-5-18-0004

Zadar, 12.09.2018.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD ZADAR , HR-23000 Zadar, Narodni trg 1

- dostavlja se

 

1. Pozivamo podnositelja zahtjeva , vlasnike nekretnine za koju  se izdaje  lokacijska dozvola i nositelje drugih stvarnih  prava  na  toj nekretnini, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju dijela nogostupa u  ulici Put Stanova u Zadru, na dijelovima katastarskih čestica 3922/2, 3923/1, 3923/2. 3924/1, 3924/3, 3925/1, 3925/2, 3926/1, 3926/2 i 4665 k.o. Zadar.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 24.09.2018 u 90. sati, na lokaciji – Zadar , Pod bedemom 1 a  ( zgrada trgovačkog centra ) na tržnici na Poluotoku.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.