Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-350-05/18-05/000109

URBROJ: 2198/01-5-18-0003

Zadar, 30.07.2018.

 Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

DESANKA DUKIĆ, HR-23000 ZADAR, DEBELJAČKI PRILAZ 4

- dostavlja se

  1. Pozivamo sve osobe upisane kao suvlasnici na k.č.3647/36 k.o. Crno (bez označene adrese) na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za stambenu građevinu izgrađenu na katastarskoj čestici 3647/36 k.o. Crno.
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 04.09.2018 u 10:30 sati, na lokaciji – Pod bedemom 1A, Zadar.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

           UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO

           UREĐENJE I GRADITELJSTVO