Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000038

URBROJ: 2198/01-5-18-0007

Zadar, 17.07.2018.

 Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD ZADAR , HR-23000 Zadar, Narodni trg 1

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole zarekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – dio ulice Nikole Tesle , na katastarskim česticama 10828, 3113/1, 3113/2, 3133, 3134/1, 3134/2, 3134/3,3134/4, 3135/5, 3136/1, 3278/1, 3278/3, 3278/4, 3278/5, 3257, 3256, 3255/2, 3255/1, 3254/2, 3253/8, 3280, 3279/2, 2379/5, 3281/1 k.o. Zadar ,.
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 24.07.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – prostorije upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo, Pod Bedemom 1 (zgrada Tržnice, prvi kat).
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

POMOĆNIK PROČELNIKA

Hrvoje Baranović, dipl.ing.arh.