JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo KLASA: UP/I-350-05/18-01/000028

URBROJ: 2198/01-5-18-0002

Zadar, 09.07.2018.godine

 

Predmet:     Javni poziv za uvid u spis predmeta

ODVODNJA d.o.o. , HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 2D

- dostavlja se

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, odvodnja otpadnih voda - kanalizacijske mreža na dijelu MO Sinjoretovo u Gradu Zadru ,

na k.č. 5362/1, 5362/3, 5362/5, 5402/3, 5403/7, 5404/4, 5405/7, 5405/9, 5411/2, 5411/4, 5413/18, 5414/1, 5414/2, 5414/3, 9377/2, 9377/5 u  k.o. Zadar,   te

k.č. 3619/2, 3640/95, 3640/291, 3647/37, 3647/90, 3647/336, 4219/2, 3620/5, 3640/98, 3640/319, 3647/38, 3647/100, 3670/2, 4191/2, 3621/9, 3640/99, 3640/336, 3647/39, 3647/102, 3671, 3623/5, 3640/104, 3640/368, 3647/41, 3647/111, 3673/1, 3640/1, 3640/105, 3640/370, 3647/47, 3647/112, 3673/2, 3640/2, 3640/106, 3640/372, 3647/48, 3647/113, 3673/3, 3640/3, 3640/127, 3640/381, 3647/49, 3647/121, 3647/3, 3640/4, 3640/128, 3640/403, 3647/50, 3647/127, 3697/1, 3640/5, 3640/147, 3647/10, 3647/51, 3647/136, 3706/1, 3640/17, 3640/150, 3647/16, 3647/53, 3647/137, 3707, 3640/18, 3640/151, 3647/21, 3647/54, 3647/151, 3708/2, 3640/19, 3640/152, 3647/22, 3647/67, 3647/160, 3711/2, 3640/21, 3640/153, 3647/27, 3647/69, 3647/172, 3711/3, 3640/57, 3640/154, 3647/28, 3647/70, 3647/213, 3711/4, 3640/78, 3640/155, 3647/29, 3647/71, 3647/215, 3711/7, 3640/81, 3640/156, 3647/30, 3647/86, 3647/229, 3713/5, 3640/82, 3640/213, 3647/31, 3647/87, 3647/232, 4172/2, 3640/83, 3640/218, 3647/33, 3647/88, 3647/280, 4172/4, 3640/85, 3640/289, 3647/36, 3647/89, 3647/334, 4173/3, u  k.o. Crno u Zadru, (Sinjoretovo - više ulica).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 25.07.2018 u 10:00 sati, na lokaciji – Zadar, Pod bedemom 1A, (na pijaci u zgradi Konzuma -prvi kat).

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.