Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000063

URBROJ: 2198/01-5-18-0014

Zadar, 08.06.2018.godine

  • Vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretnina koje neposredno graniče s predmetnim nekretninama

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

NOVI PLAT d.o.o. , HR-23000 Kožino, Put Dočića 94

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene , katnost: prizemlje i 2 kata, s jednim stanom, bruto površine 488,11 m2, 2. skupine, na dijelovima katastarskih čestica k.č.br. 567/1 i k.č.br. 567/4 k.o. Diklo (Kožino).
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 03.07.2018 u 08:00 sati, na lokaciji – Grad Zadar, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odsjek za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, Pod bedemom 1a, Zadar.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNA SURADNICA

Ozrenka Kamber, ing.građ.