Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

Odsjek  za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje

 KLASA: UP/I-361-03/18-02/01

URBROJ: 2198/01-5/2-18-5

Zadar, 07.06.2018. godine

  • Vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa predmetnom k.č.br. 2496/8 k.o. Silba

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

JOSIP MOTUŠIĆ, 23295 SILBA, SILBA 503- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Rješenja o izmjenama i dopunama rješenja o  uvjetima građenja za gradnju stambene građevine, na dijelu k.č. br. 2496/8  o. Silba
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 03.07.2018.g. u 9:00 sati, na lokaciji – Grad Zadar, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja, Pod bedemom 1a, I kat, Zadar.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNA SURADNICA

Ozrenka Kamber, ing.građ