JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000040

URBROJ: 2198/01-5-18-0007

Zadar, 30.05.2018.

 

Predmet:   Javni poziv za uvid u spis predmeta

JOSIP ŽUNIĆ, HR-23000 ZADAR, PUT KOTARSKIH SERDARA 34B

SILVANA ŽUNIĆ, HR-23000 ZADAR, PUT KOTARSKIH SERDARA 34B

IVAN KIŠ, HR-23000 ZADAR, VINKOVAČKA 35D

MARKO LOVROVIĆ, HR-23000 ZADAR, ŽELJKA MARKOVIĆA 9

JELENA LOVROVIĆ, HR-23000 ZADAR, ULICA ŽELJKA MARKOVIĆA 9

NINO ŽUNIĆ, HR-23000 ZADAR, PUT KOTARSKIH SERDARA 34B

MIRKA TORBARINA, HR-23000 ZADAR, FRA IVANA ZADRANINA 3C

 

- dostavlja se

I.     Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

-     građenje građevine  stambene namjene , 2. skupine, na katastarskim česticama dio 641/1, dio 642 i 647 k.o. Zadar Zadar,.

II.     Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  15.06.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Pod bedemom 1a, Zadar.

III.     Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.     Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.