JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000020

URBROJ: 2198/01-5-18-0009

Zadar, 17.05.2018.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

HEDA VIDOVIĆ-ŠEHOVIĆ, HR-23284 VELI IŽ, VELI IŽ 367

- dostavlja se

1. Pozivaju se vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama: k.č. 6200 k.č. 6201, k.č. 6232, k.č.6240, k.č. 6242 sve k.o Veli Iž – u osnivanju koje neposredno graniče s nekretninom k.č.br. 6241 k.o Veli Iž – u osnivanju, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

- građenje građevine stambene namjene , 2. skupine,

- građenje građevine stambene namjene, pomoćna građevina - ljetna kuhinja, 3. skupine, na dijelu 6241 k.o. Veli Iž – u osnivanju.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12.06.2018 u 08:30 sati, na lokaciji – u prostorijama Grada Zadra, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Pod bedemom 1A, Zadar, I kat.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.