Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-350-05/17-05/000074

URBROJ: 2198/01-5/2-18-0003

Zadar, 16.04.2018.

 Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

STIPE OSTOIĆ, HR-23000 ZADAR, BIOGRADSKA CESTA 79

- dostavlja se

  1. Pozivamo vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nakretninama za koje se izdaje rješenje o utvrđivanju građevne čestice, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu stambene namjene, pomoćna građevina - garaža, na katastarskim česticama k.č.br. dio 7715, dio 7716/1 i dio 7663/1 k.o. Zadar, Zadar.
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 08.05.2018. u 08:30 sati, na lokaciji – Pod bedemom 1a/I u Zadru.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJICA ODSJEKA ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE

Sanja Jusup Malik, dipl.ing.arh.