Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000351

URBROJ: 2198/01-5-18-0006

Zadar, 13.04.2018.

 Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

MARINO MIRČETA, HR-23000 ZADAR, PUT DIKLA 51

ŽELJKO MIRČETA, HR-23000 ZADAR, PUT DIKLA 37

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (dogradnja i nadogradnja) stambene namjene - Po+P+2K, tri stambene jedinice, 2. skupine, na građevnoj čestici novoformirana k.č. 1201/5 koja je nastala od k.č. dio 1201/1, sve k.o. Zadar Zadar,.
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 25.04.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Zadar, Pod bedemom 1a, prvi kat.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.