JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000005

URBROJ: 2198/01-5-18-0002

Zadar, 11.04.2018.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD ZADAR , HR-23000 Zadar, Narodni trg 1

- dostavlja se

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - spojna cesta između ulice XVII i Ulice Punta Radman u Petrčanima, na katastarskim česticama 2533, 2741/1, 2205, 2532, 2828 k.o. Petrčane.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 25.04.2018 u 10:00 sati, na lokaciji – prostorije upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo, Pod Bedemom 1 (zgrada Tržnice, prvi kat).

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.