Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000023

URBROJ: 2198/01-5-18-0009

Zadar, 10.04.2018.

  • Vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama koja neposredno graniče s nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

KRISTIJAN ZEBIĆ, HR-23000 ZADAR, AUGUSTA ŠENOE 34

DANIJELA PERICA, HR-23000 ZADAR, AUGUSTA ŠENOE 34

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene , katnost: podrum, prizemlje i 1 kat, s 2 stana, bruto površine 286,80 m2, 2. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 538/6, dio  i k.č.br. 538/13, dio k.o. Zadar ,.
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 24.04.2018 u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Zadar, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odsjek za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, Pod bedemom 1a, Zadar.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNA SURADNICA

Ozrenka Kamber, ing.građ.