JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000022

URBROJ: 2198/01-5-18-0003

Zadar, 08.03.2018.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD ZADAR , HR-23000 Zadar, Narodni trg 1

- dostavlja se

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - fekalni kolektor u ulicama Fra Luje Maruna i Nikole Strmića u Zadru, 2. skupine, na katastarskim česticama na katastarskim česticama cjevovodi u ulici Fra Luje Maruna na k.č.br. 2288/1, 2288/2, 2288/4, 2288/5, 2288/6, 2288/7, 2288/8, 2288/9, 2289/3, 2292/1, 2292/2, 2293/2, 2296/2, 2304, 2305, 2306/1, 2306/2, 9344/4, sve k.o. Zadar, cjevovodi u ulici Nikole Strmića na k.č. 2286/1, 2286/3, 2287/1, 2287/2, 2287/4, 2287/5, 2287/6, 2287/8, 9344/3 i 9344/4, sve k.o. Zadar Zadar.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 22.03.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Zadar, Pod bedemom 1a, prvi kat.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.