JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000010

URBROJ: 2198/01-5-18-0003

Zadar, 6.03.2018.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ODVODNJA d.o.o. , HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 2D null

- dostavlja se

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i Petrčane- gravitacijski cjevovod unutar križanja Žmirići, na  k.č.br. 9302/1, 9344/1, 264, 228/1, i 10902 k.o. Zadar , k.č.br. 766/376,  766/44,  2254/3 i  766/45. k.o. Diklo 

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.03.2018 u 10:00 sati, na lokaciji – Zadar, Pod bedemom 1a /na katu zgrade tržnice/.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.