Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-350-05/17-05/000124

URBROJ: 2198/01-5-18-0005

Zadar, 06.03.2018.

 Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

JOSIPA SMIRČIĆ, HR-23292  ZAPUNTEL, ZAPUNTEL 20

- dostavlja se

  1. Pozivamo Antuna Abelića, pok. Lovre, kao upisanog suvlasnika na k.č.591/236 k.o. Zapuntel na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za stambenu građevinu, izgrađenu na katastarskoj čestici br. 591/236 k.o. Zapuntel.
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.03.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Pod bedemom 1A, Zadar.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO

UREĐENJE I GRADITELJSTVO