Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000337

URBROJ: 2198/01-5-18-0014

Zadar, 06.03.2018. godine

  • Vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na k.č.br. 458/2 k.o. Zadar

 Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

NIKOLINA KLAMER, HR-23000 ZADAR, LOVRE MATAČIĆA 10

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene , katnost: prizemlje i 1 kat ( Pr+ 1K), s 1 stanom, brutto površine 167,86 m2, 2. skupine, na katastarskoj čestici k.č.br. 462/3 k.o. Zadar (Zadar).
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.03.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Zadar, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odsjek za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, Pod bedemom 1a, Zadar.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNA SURADNICA

Ozrenka Kamber, ing.građ.