JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000007

URBROJ: 2198/01-5-18-0003

Zadar, 14.02.2018.godine

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

VIRGILIO MAZIJA, HR-53250 DONJI LAPAC, IVANA GORANA KOVAČIĆA 6

- dostavlja se

1. Pozivamo sljedeće stranke:

  • Polombito Ante, pok. Ivana
  • Polombito Ivo, pok. Josipa
  • Polombito Josip, pok. Josipa
  • Polombito Božo, pok. Josipa
  • Matulić Marija, ž. Ive
  • Kević Mario, sin Jere
  • Diskorija Niko, pok. Frane
  • Diskorija Krsto, pok. Frane

na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za, građenje građevine  stambene namjene, 2. skupine, na  k.č. 32595/4, koja nastaje parcelacijom k.č. dio 3282/6, 3294/1, 3295/3, 3295/4 k.o. Zadar u Zadru, Nikole Tesle bb.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 26.02.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Zadar, Pod bedemom 1A ( na pijaci u zgradi Konzuma -prvi kat).

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.