Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-350-05/17-05/000147

URBROJ: 2198/01-5-18-0005

Zadar, 08.02.2018.godine

 Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Odvjetničko društvo Korljan i partneri , HR-23000 Zadar, Obala Kneza Branimira 27

- dostavlja se

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za stambeno poslovne namjene , 2. skupine, na katastarskim česticama č. 3563/11, i dijelovima k.č. br. 3563/1, 3564/1 sve k.o. Zadar Zadar, (Obala kneza Branimira 27.)

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 19.02.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Zadar, Pod bedemom 1A (u zgradi Konzuma na pijaci - prvi kat).

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.