JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000200

URBROJ: 2198/01-5/2-18-0012

Zadar, 18.01.2018.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ROBERT IZIDOR MAJIĆ, HR-23000 ZADAR, MARKA MARULIĆA 11

- dostavlja se

1. Pozivamo nasljednike iza pok. PETAR VALČIĆ i nositelje drugih stvarnih prava na nekretnini oznake č. 3382/8 k.o. Zadar koja nekretnina neposredno graniči sa predmetnom nekretninom, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene sa  jednim stanom, 2. skupine, na katastarskim česticama k.č.br.  3380, 3382/1, 3382/9 k.o. Zada, Zadar.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30.01.2018. u 10:00 sati, na lokaciji – Pod bedemom 1a/I u Zadru.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.