JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000111

URBROJ: 2198/01-5/2-18-0014

Zadar, 18.01.2018.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

FUTURE PROJEKT d.o.o. za projektiranje i graditeljstvo , HR-23000 Zadar, Olibska 3

MINERI d.o.o. , HR-23001 Murvica, Baričevići 26

- dostavlja se

1. Pozivamo vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na predmetnim nekretninama oznake k.č. 4255/1 i 4255/2 k.o. Zadar i na nekretninama koje neposredno s njima graniče na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene - sa 10 stambenih jedinica na k.č.br. dio 4255/2 i dio 4255/1 k.o. Zadar, Zadar.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30.01.2018. u 10:30 sati, na lokaciji – Pod bedemom 1a/I u Zadru.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.