Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000112

URBROJ: 2198/01-5-18-0004

Zadar, 10.01.2018.

 Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ODVODNJA usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, društvo s ograničenom odgovornošću, HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 2D

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene - izgradnja kanalizacijske mreže, kolektora fekalne odvodnje (razdjelni sustav odvodnje) na dijelu ulice Ivana Zajca u Zadru koja gravitira i priključuje se na izgrađeni gravitacijski sustav javne odvodnje u ulici Ivana Lukačića, na katastarskim česticama k.č.br. 3415/1/1 i 9343/1 k.o. Zadar.
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23. 01.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Pod bedemom 1A, Zadar.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

I GRADITELJSTVO