Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000167

URBROJ: 2198/01-5-18-0013

Zadar, 08.01.2018.

 • KREŠO BRONIĆ, HR-23000 ZADAR, IVANA DUKNOVIĆA 21
 • NADA GOSPIĆ, HR-23000 ZADAR, IVANA DUKNOVIĆA 27
 • TIHOMIR GOSPIĆ, HR-23222 PRKOS, PUT GOSPIĆA 34
 • MIRO VIŠIĆ, HR-23000 ZADAR, ULICA IVANA DUKNOVIĆA 21
 • BARBARA POLJAK, HR-23000 ZADAR, ULICA IVANA DUKNOVIĆA 21
 • SNJEŽANA BOGDAN, HR-10000 ZAGREB, MARINA TARTAGLIE 14
 • Samostan sv. Pavla , HR-23273 Preko, Školjić
 • MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE , HR-10000 Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10
 • za BLASIĆ MATE POK. TOME, BLAŠIĆ MATIJA Ž. MATE, BLAŠIĆ SLAVKO MATIN, BLAŠIĆ MILKA MATINA, BLAŠIĆ ELFA MATINA, BLAŠIĆ DINKO MATIN, BLASIĆ GAŠPA UD. VINKA, BLASIĆ HRVOJE P. VINKA, Oglasna ploča osam dana, Mrežna stranica Grada Zadra, na predmetnoj nekretnini
 • LUCIANO PAVIN, HR-23000 ZADAR, KNEZA DOMAGOJA 8A
 • NEVENKA PAVIN, HR-23000 ZADAR, KNEZA DOMAGOJA 8A
 • JURICA SURAĆ, HR-23000 ZADAR, BANA JOSIPA JELAČIĆA 4
 • DANIJELA SURAĆ, HR-21000 SPLIT, KRANJČEVIĆEVA 30
 • VIKTOR BAČIĆ, HR-23420 LISIČIĆ, LISIČIĆ 40E
 • DRAGICA ČERINA, HR-23420 PODGRAĐE, PODGRAĐE 24
 • TATJANA PRODANOVIĆ, HR-34000 POŽEGA, FRANKOPANSKA 13
 • TIHOMIR GALINEC, HR-31000 OSIJEK, FRUŠKOGORSKA 26C
 • MARICA GALINEC, HR-31000 OSIJEK, FRUŠKOGORSKA 26C
 • IVAN KRIŠTO, CH- SARGANS, ST.GALLERSTR. 80
 • ZORA KRIŠTO, CH- SARGANS, ST.GALLERSTR. 80
 • ANTE KNEZOVIĆ, HR-23000 ZADAR, IVANA DUKNOVIĆA 37
 • SILVESTAR EDUARD VIŠIĆ, HR-23000 ZADAR, ULICA IVANA DUKNOVIĆA 37
 • IRENA MATANOVIĆ, HR-23000 ZADAR, JOSIPA KOSORA 40
 • ZLATIVOJ MATANOVIĆ, HR-23000 ZADAR, JOSIPA KOSORA 40
 • IVAN ZEBIĆ, HR-23000 ZADAR, LOVINAČKA 6
 • JOŠKO KOŠTA, HR-23000 ZADAR, FRA IVANA ZADRANINA 2
 • Robert Mičić, HR-23000 Zadar, Julija klovića 34

 Predmet:  Poziv za uvid u spis predmeta

- dostavlja se

 1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene - tri stambene jedinice, P+2K, 2. skupine, na  novoformirana k.č.br. 1097/28 koja je nastala od k.č. 1097/28 i dijelova l.č. 1098/3 i 1098/7, sve k.o. Diklo Zadar,.
 2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 25. 01. 2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Zadar, Pod bedemom 1a, prvi kat.
 3. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.
 4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnoga tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela u trajanju od 8 dana.
 5. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.