JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000189

URBROJ: 2198/01-5-17-0006

Zadar, 28.12.2017.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

JOSIP NIKOLIĆ, HR-23000 ZADAR, HRVATSKOG SABORA 12I

TOMISLAV FAIN, HR-23000 ZADAR, IVANA MEŠTROVIĆA 33A

- dostavlja se

1. Temeljem čl. 116 st. 2. i 3 Zakona o gradnji pozivamo  Fain Dariu, 408 Shesman Pl.Fairview , SAD new Jersy 07022, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene , 4. skupine,na  č.br. 240/1 i dio k.č.br. 2445 k.o. Zadar.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 11.01.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – po Bedemom  1 a/I,  Zadar , Zgrada  trgovačkog centra   na tržnici  na Poluotoku.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.