JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000187

URBROJ: 2198/01-5-17-0006

Zadar, 22.12.2017.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

JOSIP NIKOLIĆ, HR-23000 ZADAR, HRVATSKOG SABORA 12I

TOMISLAV FAIN, HR-23000 ZADAR, IVANA MEŠTROVIĆA 33A

- dostavlja se

1. Temeljem čl. 116 st. 2 i 3  Zakona o gradnji, pozivamo Petričević Antu  Mihe,  Australija na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene , 4. skupine,na  dio k.č.br. 244/5 k.o. Zadar ,.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 09.01.2018 u 11:03 sati, na lokaciji – Zadar , Pod bedemom 1 a  ( zgrada trgovačkog centra ) na tržnici na poluotoku..

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.