JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000242

URBROJ: 2198/01-5-17-0011

Zadar, 06.12.2017.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

TEA POPOVIĆ, HR-23000 ZADAR, ROBERTA FRANGEŠA-MIHANOVIĆA 48

- dostavlja se

1. Pozivamo vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nakretninama -č. 184/5 i 186/9 u k.o. Zadar koje neposredno graniče s predmetnom nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

- građenje građevine stambene namjene - sa jednim stanom i

- građenje građevine stambeno pomoćne namjene - konoba, na  k.č.br. dio 1133/7 i 186/3 k.o. Zadar, Zadar.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.12.2017. u 08:30 sati, na lokaciji – Pod bedemom 1a/I u Zadru.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.