JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-350-05/17-05/000177

URBROJ: 2198/01-5-17-0003

Zadar, 06.12.2017.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

VODOVOD d.o.o. , HR-23000 Zadar, Špire Brusine 17

- dostavlja se

1. Pozivamo sve vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na k.č.2328 i 1100 k.o. Ist na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za slobodnostojeću građevinu-vodospremu, izgrađenu na dijelovima katastarskih čestica 1100 i 2328 k.o. Ist.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 19.12.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Pod bedemom 1A, Zadar.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.