JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000333

URBROJ: 2198/01-5-17-0006

Zadar, 05.12.2017.

 

Predmet:    Javni poziv za uvid u spis predmeta

KAMEN MEDITERAN d.o.o. , HR-23210 Biograd Na Moru, Bukovačka 25

- dostavlja se

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene na  dio 412/93, dio 412/201 i dio 412/94 k.o. Zadar u naselju Kožino,

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 14.12.2017 u 12:00 sati, na lokaciji – prostorije upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo, Pod Bedemom 1 (zgrada Tržnice, prvi kat).

3. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnoga tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, izmjene i dopune građevinske dozvole dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela u trajanju od 8 dana.

5. Izmjene i dopune građevinske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.