JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000054

URBROJ: 2198/01-5-17-0008

Zadar, 17.11.2017.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ENVOX društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge , HR-10000 Zagreb, Fallerovo Šetalište 22c

- dostavlja se

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene - kuća za odmor, 2. skupine,

na  k.č. 2838,2839,2780/8 k.o. Crno Crno.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30.11.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Pod bedemom 1A, Zadar.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.