JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000018

URBROJ: 2198/01-5-17-0006

Zadar, 13.11.2017.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije , HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37

- dostavlja se

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije gradnja trafostanice TS VITRENJAK 1, srednjenaponski kabeli za TS Vitrenjak 1 i niskonaponska mreža iz TS Vitrenjak, u 6 FAZA, 2. skupine,

na katastarskim česticama dio k.č.br. novoformirana k.č. 1188/3 koja je nastala od 1188, te 1072/1, 1072/3, 10881, 10898, 1103/1, 1177/8, 1178, 1179/1, 1179/2, 1180/1, 1181/1, 1182, 1187/1, 1188, 1193/1, 1193/2, 1194, 1195/1, 1195/2, 1197/2, 1198, 1200, 1213, 1216, 1217, 1218, 1242/1, 1660/1, 1717/5, 1718/5, 1719/3, 1745/1, 1746/2, 1747/1, 1747/2, 1782/2, 1826, 1827/1, 1828/2, 1829/2, 1832/3, 1832/4, 1832/6, 1833, 1834, 1835, 1840, 1841/2, 1842, 1843, 1844/1, 1844/2, 1844/3, 1895, 1896/1, 9300/1 i 9337, sve k.o. Zadar Zadar.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.11.2017 u 10:00 sati, na lokaciji – Zadar, Pod bedemom 1a, prvi kat.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.