JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-350-05/16-01/000020

URBROJ: 2198/01-5-17-0009

Zadar, 12.10.2017.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD ZADAR , HR-23000 Zadar, Narodni trg 1

- dostavlja se

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene pristupna prometnica novog gradskog groblja grada Zadra sa javnom rasvjetom i DTK mrežom, 3. skupine, na katastarskim česticama dio 2144/1 k.o. Crno.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 25.10.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Zadar, Pod bedemom 1a, prvi kat.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.