JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000037

URBROJ: 2198/01-5-17-0003

Zadar, 11.10.2017.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

SIGMA MATICA d.o.o. za upravljanje društvima, građenje i trgovinu , HR-10000 Zagreb, Selska cesta 90a

- dostavlja se

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za građenje građevine stambene namjene, na k.č.br. 3125/9 k.o. Zadar Zadar.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 24.10.2017 u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Zadar, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Pod bedemom 1A, Zadar.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune lokacijske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.