JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000126

URBROJ: 2198/01-5-17-0012

Zadar, 11.10.2017.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

MARIJA VULETIĆ, HR-23420 PODLUG, PODLUG 111

- dostavlja se

1. Poziva se Ivica Radman, Zagreb, F. Hermana 12/A Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene, 2. skupine,

na građevnoj čestici k.č.br. 2334/4 k.o. Zadar Zadar.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 25.10.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Grad Zadar, Pod bedeom 1/a.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.