JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000100

URBROJ: 2198/01-5-17-0011

Zadar, 07.09.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

SMILJANA STRUČIĆ, HR-23231 KOŽINO, PUT VELIKOG MULA 34

- dostavlja se

1. Poziva se Šime Stručić, Viška 27, Split čije se poziv vratio s napomenom da je primatelj nepoznat, te vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama (k.č. 732/1, č. 732/3, k.č. 732/4, k.č.735, k.č. 2260 k.o Diklo) koje neposredno graniče  s nekretninom k.č. br. 732/2 k.o Diklo, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

građenje građevine stambene namjene, građenje građevine pomoćna građevina - bazen, na građevnoj čestici k.č.br. 732/2 k.o. Diklo (Kožino).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18.09.2017 godine u 9:00 sati, na lokaciji – u prostorijama Grada Zadra, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja, Pod bedemom 1A, Zadar, I kat.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.