JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000004

URBROJ: 2198/01-5-17-0008

Zadar, 30.08.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije , HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37

- dostavlja se

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije - Srednjenaponski priključni kabel za TS "Elektra 2", trafostanica TS "Elektra 2" i NN mreža iz TS "Elektra 2", 2. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 782/111, k.č.br. 782/110, k.č.br. 782/108, k.č.br. 782/107, k.č.br. 782/105, k.č.br. 782/102 i k.č.br. 782/103 sve k.o. Bokanjac k.č.br. 303/2, k.č.br. 281/1, k.č.br. 274/1, k.č.br. 274/2 i k.č.br. 9302/1, novoformirana k.č. 303/4, sve k.o. Zadar (Zadar, )

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 13. 09. 2017. svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.