Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja  

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000173

URBROJ: 2198/01-5-17-0006

Zadar, 26.07.2017.

 Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD ZADAR , HR-23000 Zadar, Narodni trg 1

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, prometnog sustava - pristupna prometnica  na D8 u industrijskoj zoni Barbaričine, na k.č.br. dio 8084/1, dio 8084/5, dio 8084/9, 8084/11, 8084/12, dio 8089/1 i 8089/5 k.o. Zadar.
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 08.08.2017. u 09:00 sati, na lokaciji – Pod bedemom 1a (zgrada ''Konzum'' na tržnici – 1. kat) .
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 UPRAVNI ODJEL ZA  PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA