Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja  

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000091

URBROJ: 2198/01-5-17-0007

Zadar, 26.07.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene -5 stambenih jedinica, ,

          na katastarskim česticama k.č.br. 2606/2 k.o. Zadar.

       2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 04.08.2017 u 10:00 sati, na lokaciji – Prostorije upravnog odjela za provedbu dokumenata, Pod Bedemom 1, Zadar.

        3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

         4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK

Hrvoje Baranović, dip.ing.arh.