JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja  

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000010

URBROJ: 2198/01-5-17-0002

Zadar, 17.07.2017.godine

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ODVODNJA usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, društvo s ograničenom odgovornošću , HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 2D

- dostavlja se

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - razdjelni sustav odvodnje sekundarna fekalna kanalizacijska mreže u Petrčanima, 2. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 83, 1006/2, 1463, 1472, 1479/2, 1492/3, 1494, 2829, 1505, 1515, 1526, 1537, 1547,1551, 1552/1, 1552/3, 1553, 1570, 1584, 1593, 1605, 1659, 1687, 1693, 1695, 1696, 1701, 1780, 1781, 1884, 1902, 1991, 2549, 2563, 2581, 2595/1, 2602, 2616, 22617, 2633, 2635/4, 2636, 2646, 2660, 2680, 2689, 2690, 2707, 2729, 2733, 2741/1, 2741/2, 2741/3, 2827, k.o. Petrčane u Petrčanima (Donje Petrčane i Punta Radman).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 01.08.2017.godine u 9:00 sati, u službenim prostorijama ovog Upravnog odjela Grada Zadra u Zadru, ul. Pod bedemom 1A (u zgradi Konzuma na pijaci-prvi kat).

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.