JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja  

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000026

URBROJ: 2198/01-5-17-0004

Zadar, 14.07.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

VODOVOD d.o.o. za usluge opskrbe pitkom vodom , HR-23000 Zadar, Špire Brusine 17

- dostavlja se

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za infrastrukturnu građevinu - rekonstrukcija i dogradnja vodovodne mreže naselja Kožino i Petrčane, na katastarskim česticama k.č.br. 1514, 1659, 2030, 2741/1, 2827, 2828 k.o. Petrčane i 2309, 412/28, 517/1, 2311, 412/132, 2312, 358/2, 2258/1, 449/1, 2260, 2254/2, 720/4, 720/5 k.o. Diklo k.o. Petrčane (Zadar, ).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 25. srpnja 2017. godine u 10,00 sati, Pod bedemom 1A Zadar.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke