Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja  

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000016

URBROJ: 2198/01-5-17-0007

Zadar, 19.06.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ODVODNJA usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, d.o.o., HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 2D

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za
  • građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i Petrčane, Crpne stanice fekalnih otpadnih voda CS "Kulina" i CS "Kožino gornje" s pripadajućim tlačnim cjevovodima, 2. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 412/22, 412/27, 412/28, 412/33, 412/34, 412/111, 412/396, 473/1, 504/3, 511/7, 512/9, 513/12, 513/13, 513/14, 513/15, 513/16, 516/6, 518/1, 518/2, 518/3, 518/4, 518/7, 518/8, 518/9, 518/10, 518/12, 520/3, 522/2, 523/5, 523/6, 523/7, 555/1, 555/2, 555/3, 555/5, 557/3, 557/5, 558/1, 563/1, 563/3, 563/4, 563/5, 565/2, 567/1, 567/7, 570/3, 570/4, 577, 618/7, 618/29, 618/30, 618/31, 621/1, 621/12, 621/13, 660/37, 660/38, 765/2, 766/50, 766/53, 766/54, 766/55, 766/393, 766/397, 766/403, 2106/79, 2254/2, 2256/1, 2256/2, 2256/3 i 2261/1. k.o. Diklo (Kožino,).

  1. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30.06.2017. u 08:30 sati, na lokaciji – Pod bedemom 1a/I u Zadru.
  • Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  1. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJICA ODSJEKA ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Sanja Jusup Malik, dipl.ing.arh.