JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja  

KLASA: UP/I-361-03/16-01/00060

URBROJ: 2198/01-5-17-0002

Zadar, 12.04.2017.godine

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ODVODNJA usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, društvo s ograničenom odgovornošću , HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 2d

- dostavlja se

1. Pozivamo vlanike i nositelje drugih stvarnih prava na dolje navedenim katastarskim česticama i katastraskim česticama koje neposredno graniče sa istima, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

-Izgradnju građevine javnog sustava odvodnje „Fekalni kolektor na šetnici Karma u Gradu Zadru“ na k.č. 7040 i 7041/1 k.o. Zadar

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 24.04.2017.godine u 9:00 sati, u službenim prostorijama ovog Upravnog odjela Grada Zadra, u Zadru, Pod bedemom 1A, (na pijaci u zgradi Konzuma - prvi kat).

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.