Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja  

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000250

URBROJ: 2198/01-5-17-0005

Zadar, 16.03.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ODVODNJA usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, društvo s ograničenom odgovornošću , HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 2D

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene - gravitacijski kolektori odvodnje otpadnih voda koji gravitiraju na javni sustav odvodnje u Ulici Jakova Šubića od Cezana i izgradnja transportnog kolektora na području MO Višnjik- FAZA II,

          na katastarskim česticama k.č.br.3026/2, 3025/1, 3025/5, 3024/1, 3040/14, 3040/16, 3838/5, 3838/3, 3838/1, 3833/1, 3832/1, 3804/7, 3805/4, 3812/2, 3813/2, 3828, 3820, 3818, 3817, 3838/2, 3737/2, 3738/2 k.o. Zadar.

        2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30.03.2017. godine u 9,00 sati, Pod bedemom 1A, Zadar.

        3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

         4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

Upravni odjel za provedbu dokumenata

 prostornog uređenja i građenja