JAVNI POZIV za prijavu kandidata u svrhu zapošljavanja pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama osnovnih škola Grada Zadra

Na temelju članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13 i 152/14) i Zaključka Gradonačelnika Grada Zadra (Klasa: 602-01/17-01/33 Ur. broj: 2198/01-2-17-2, od 24. srpnja 2017. godine), Upravni odjel za odgoj i školstvo Grada Zadra, upućuje

 

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata u svrhu zapošljavanja

pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama

osnovnih škola Grada Zadra

 

I.

U okviru programa: “Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama Grada Zadra” raspisuje se postupak za izbor 68 pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama koji su na temelju Rješenja o primjerenom obliku školovanja integrirani u redovni sustav osnovnoškolskog odgoja i  obrazovanja u osnovnim školama Grada Zadra.

II.

Za odabir pomoćnika u nastavi zaduženo je Povjerenstvo za uvođenje pomoćnika u nastavu koje je Zaključkom imenovao Gradonačelnik Grada Zadra.

III.

Kandidat za pomoćnika u nastavi učenika s teškoćama mora imati najmanje srednju stručnu spremu.

              Prednost imaju kandidati s područja Grada Zadra koji imaju iskustva u radu s djecom s teškoćama te kandidati koji su završili studije na edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetima, odnosno studije koji im omogućuju rad u osnovnim školama.         

   IV.

              Prije angažmana u školama kandidati su dužni proći temeljnu 20-satnu edukaciju kako bi stekli potrebne kompetencije za rad. 

V.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

  • životopis
  • presliku osobne iskaznice
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
  • uvjerenje o stručnoj spremi
  • potvrdu/uvjerenje o završenoj edukaciji u minimalnom trajanju od 20 sati

 

Prijave se dostavljaju od 1. kolovoza do 16. kolovoza 2017. na adresu: Grad Zadar, Upravni odjel za odgoj i školstvo, Narodni trg 1, s naznakom ''za pomoćnika u nastavi''.

 

KLASA: 602-01/17-01/28

UR BROJ: 2198/01-12/2-17-3

Zadar, 1. kolovoza 2017.

 

       Grad Zadar

Upravni odjel za odgoj i školstvo